Vragen van ouders aan het Strabrecht College

Het Strabrecht College

Sociale veiligheid en jezelf kunnen zijn vormen een belangrijke voorwaarde voor het onderwijs op het Strabrecht College dat recht wil doen aan verschillen tussen leerlingen. Leerlingen worden in eerste instantie geplaatst op het niveau dat hen de meeste uitdaging biedt.

Vakdocenten maken een duidelijk gestructureerd aanbod van leerdoelen en studieplanners. Daarbinnen kunnen leerlingen eigen accenten leggen. In overleg met hun coach/mentor maken zij keuzes voor extra aanbod of begeleiding op maat, opdat zij op hun eigen (ambitie)niveau en studietempo hun leerroute vormgeven. Zo doen leerlingen examen op een hoger niveau of sluiten examenvakken versneld af. Door verbinding te leggen met de (Brainport)omgeving (technologie, design, internationalisering, ondernemerschap) krijgen leerlingen meer perspectief op hun toekomstmogelijkheden. De school biedt zodoende leerlingen veel (extra) kansen voor een eigen leerroute.
Alle leerlingen kunnen een eigen portfolio (plusdocument) samenstellen van aanvullende prestaties, competenties en activiteiten. Met het ‘horizonprogramma’ biedt de school bovendien een speciaal programma voor de bovengemiddeld begaafde en hoogbegaafde leerling. Veel leerlingen raken zo gemotiveerd om hun nieuwsgierigheid en creativiteit te blijven ontwikkelen.

Opmerkingen en vragen van ouders

Op onze informatieavonden voor ouders zijn de redenen om voor het Strabrecht te kiezen geïnventariseerd. Ook zijn er vragen over het Strabrecht College gesteld, waarvan u hieronder de antwoorden kunt lezen.

Een belangrijke reden om voor het Strabrecht College te kiezen is:

 1. Nieuw gebouw: kleinschalig en duurzaam.
 2. Individuele leerlijn/leerroute, inspelend op verschillen.
 3. Gedifferentieerd onderwijs; op diverse niveaus vakken kunnen volgen.
 4. Levensechte opdrachten.
 5. Prettige, goede sfeer, je voelt je er gauw thuis.
 6. Dicht bij huis.
 7. Hoge resultaten gymnasium.
 8. Gewoon goed onderwijs in een prettige sfeer.
 9. Veel creativiteit en buitenlesactiviteiten.
 10. Goede begeleiding; je wordt gezien.
 11. De brede brugklas.
 12. Gepersonaliseerd onderwijs.
 13. Menselijke maat.
 14. Dezelfde werkwijze als op de basisschool (werken met eigen (leer)doelen).
 15. Extra’s voor ambitieuze/excellente leerlingen: verdieping, versneld examen.
 16. Goed zorgsysteem.
 17. Veel externe contacten en activiteiten met bedrijven in de regio (Brainport)
 18. Nadruk op eigen (intrinsieke) motivatie; door keuzes maken/doelen stellen.
 19. Succes in vervolgonderwijs.

Vragen van ouders aan het Strabrecht College:

 • Wat te doen als je kind liever de gemakkelijkste route kiest terwijl hij wel beter kan?
  Het startniveau: Uw kind begint op het niveau dat overeenkomt met het advies van de basisschool. Dat geldt voor het onderwijs in al onze brugklassen. Bij voldoende ambitie en mogelijkheden kan in overleg met ouders, leerling en school het (naast)hogere niveau gevolgd worden.
  Binnen de brugklas wordt overwegend lesgegeven op het basisniveau van de leerlingen binnen de klas. Dat geeft houvast voor de hele klas; differentiatie vindt waar nodig plaats in de keuzewerktijd.

  In de brugklas start een leerling voor alle vakken op het betreffende adviesniveau (bijvoorbeeld havo). Daarbij wordt gebruik gemaakt van de online learning portal. Bij een dubbeladvies (bijvoorbeeld mavo/havo) start hij in principe op het laagste niveau (mavo). Als blijkt dat dit laagste niveau te gemakkelijk is kan per vak al snel worden opgestroomd naar een hoger niveau. Ook afstroom is voor elk vak een optie als het niveau te hoog gegrepen is.

  Het Strabrecht College heeft over elke leerling contact met de basisschool. Dit doen we om de overgang naar de middelbare school zo goed mogelijk te laten verlopen en het onderwijs aan te laten sluiten op het niveau dat bij uw kind past.
 • Stimuleren van opstroom of versnelling: Onze school blijft gedurende de schoolloopbaan leerlingen stimuleren om op een hoger niveau een vak te volgen (mits dat niet tot te veel frustratie leidt). We bieden een gezonde uitdaging door hun nieuwgierigheid te prikkelen, dat stimuleert hun intrinsieke motivatie zodat ze vanuit zichzelf meer ambitie ontwikkelen en hogere doelen stellen. Veel leerlingen hebben afgelopen jaren enkele examenvakken versneld (één of twee jaar eerder) of op een hoger niveau met succes afgesloten. Er zijn natuurlijk ook leerlingen die voor bepaalde vakken extra uitleg, begeleiding of tijd nodig hebben om zich de leerstof eigen te maken. Daarvoor bestaat een deel van het lesrooster uit een vrije-keuzeruimte (kwt). De coach helpt de leerlingen bij hun indeling van de keuzewerktijd. Hij bewaakt ook het tempo waarin leerlingen hun doelen halen en heeft via de digitale portal een goed overzicht van de vorderingen bij de verschillende vakken Wie de kantjes eraf loopt, kan verplicht worden bepaalde vakken (extra) te volgen.

 Geven jullie ook technieklessen?

 • Ja, we bieden het vak ‘Brainport en Techniek’ aan. Bij dit vak werken leerlingen aan ‘levensechte’, technische of technologische opdrachten gekoppeld aan bedrijven uit de Brainportregio. Daartoe leggen de klassen vaak bezoeken af buiten de deur of komen mensen van die bedrijven binnen de school, bijvoorbeeld om praktische toelichting te geven. In het nieuwe schoolgebouw wordt de relatie van Techniek met Art & Design duidelijker zichtbaar. Dan zitten deze vakken in dezelfde vleugel en maken ze gebruik van dezelfde werkplaats. Dat biedt nog meer mogelijkheden tot samenwerking tussen techniek, design en Brainport. Onderzoeken, ontwerpen en ondernemen zijn daarin de kernbegrippen. Op het gebied van Brainport, Design en Techniek heeft onze school al verschillende prijzen in de wacht gesleept.
 • Andere bijzondere vakken die we aanbieden zijn: Brainport en Wetenschap, Informatica, NLT (Natuur, leven en techniek), BSM (Bewegen, Sport en Maatschappij), LO-2.

Wat doen jullie met een gemengd advies kader/theoretisch?

 • In overleg met ouders, leerling en school kunnen leerlingen met een mavo/kaderadvies (kader/theoretisch) mogelijk geplaatst worden in de brugklas. Daartoe moet er wel een reëel perspectief zijn dat de leerling de mogelijkheden en ambitie heeft een theoretische leerweg met succes af te ronden. Wij nodigen de ouders en leerling graag uit voor een gesprek. Ook hier geldt dat we waar nodig hierover graag overleggen met de basisschool.
 • Voor leerlingen die starten op mavoniveau is tijd beschikbaar voor begeleiding door de coach. Daarmee is er ruimte om het zelfvertrouwen te versterken. In de brugklas biedt de learning portal de mogelijkheid om op een aangepast niveau ervaring op te doen die het zelfvertrouwen versterken door opdrachten in eerste instantie uit te voeren op een niveau dat gelijk staat aan een gemengd advies (kader/theoretisch).

Hoe gaan jullie om met de kinderen die dyslexie hebben?

 • Wanneer een kind een officiële dyslexieverklaring heeft dan staan er in de rapportage vaak ook handelingsadviezen voor de school beschreven. Extra tijd bij proefwerken is de meest bekende faciliteit waar kinderen dan recht op hebben. We vragen ouders om een kopie van de verklaring af te geven op school en onze zorgcoördinator bekijkt dan welke faciliteiten we kunnen aanbieden. In het begin van het schooljaar wordt uw kind geïnformeerd over de extra faciliteiten en vervolgens ontvangt uw kind een faciliteitenpas waarop dit precies staat vermeld.

Wat houdt een Brainportschool in?

 • Het Strabrecht College was vijf jaar geleden één van de drie oprichters van de ‘Brainportscholen’. Een Brainportschool kenmerkt zich door de vele contacten met bedrijven, instellingen en vervolgonderwijs in de regio. Het Strabrecht College heeft contacten met tientallen bedrijven en instellingen, variërend van kleine bedrijven/instellingen tot grote multinationals en overheden. Om er een paar te noemen: Philips, ASML, St. Annaziekenhuis, Van Abbemuseum, VDL, Fokker, Gemeente Geldrop, Gemeente Eindhoven, Cern Geneve, Fokker Landing Gear, Perimeter instituut Waterloo (Canada), restaurant Heerenhuys 23 Geldrop, Fontys, Rabobank Geldrop, bedrijven op Strijp-S Eindhoven, etc.
  In het onderwijs ligt de nadruk op het ontwikkelen van een kritische en onderzoekende houding. Het onderwijs wordt betekenisvoller en krijgt meer diepgang omdat we het kunnen koppelen aan externe opdrachten en/of bezoeken aan bedrijven die werkzaam zijn in de Brainportregio.   
 • Om wat voorbeelden van opdrachten te geven: participeren in de Jeugd Gemeenteraad Geldrop, onderzoek Smart Cities voor de burgemeester van Eindhoven, bedenken/opzetten/uitvoeren benefietevenement voor Stichting Heppie, ontwerp/installatie van een zonne-installatie voor een bepaald bedrijf, onderzoek naar verbeterde inzet van robots bij een ander bedrijf, onderzoek naar de recente transitie van de Jeugdzorg, onderzoek van balansventilatie in huizen samen met de TU/e, etc.

  Verder wordt er deelgenomen aan internationale uitwisselingen en diverse externe evenementen zoals Young Brainport Summer School, Brainport Class of Excellence, de Cern-Profiel-Werkstuk-Week, de Perimeter Summerschool (Canada), MeetTheBoss debat wedstrijd bij bedrijven (zoals Philips), de Innovation Challenge ontwerpwedstrijd van de TU/e, de Brainport Scholen Grand Challenge ontwerpwedstrijd, Tilburg University Honours program en Girlsday.
 • Een belangrijk uitgangspunt van Brainport is de kruisbestuiving: twee (of meer) weten meer dan één. Er wordt daarom intensief contact gelegd met verschillende bedrijven en ondernemingen om tot creatieve innovatie te komen. Ook wordt er contact gezocht met de creatieve industrie. Zo wordt technologische innovatie voorzien van ‘menselijkheid’. Het delen van informatie en kennis is een belangrijke pijler van Brainport. Onderwijs biedt een goed voorbeeld hoe die pijler te versterken.

Kunt u meer uitleg geven over werkwijze in de brugklas?

 • Leerlingen in de brugklas benoemen een persoonlijk lange-termijndoel (bijvoorbeeld een diploma havo of ‘piloot worden’) en vervolgens wordt dit samen met de coach vertaald naar periodedoelen en uiteindelijk naar weekdoelen. Aan de hand van deze doelen werkt de leerling toe naar zijn of haar persoonlijke (lange-termijn) doel. Deze manier van werken beoogt de intrinsieke motivatie van de leerling te vergroten. Regelmatig is er overleg tussen de coach en de leerling. In dit overleg wordt de voortgang besproken en wordt er gereflecteerd op geleverde prestaties. De coach bewaakt het voortgangsproces en informeert de ouders hierover. De planning, studievoortgang en gespreksverslagen worden bijgehouden in een digitale leeromgeving. De meeste lesstof staat ook in deze digitale leeromgeving, hoewel er ook vakken zijn die de lesstof op een andere manier aanbieden (boeken, stencils, Magister, online, digitaal, enz.).

Hoe bewaak je het leerniveau met zoveel vrijheid in keuze?

 • Het leerniveau wordt in alle klassen gemonitord door de mentor of coach. Leerlingen krijgen mogelijkheden om te versnellen in tempo en soms ook in niveau. Het maken van keuzes gebeurt echter binnen een strakke structuur en onder begeleiding van de genoemde mentor of coach. Het is dus niet zo dat leerlingen alle vrijheid hebben om vakken zomaar op een niveau naar keuze in te vullen.
 • We maken gebruik van gestandaardiseerde toetsen. Dat wil zeggen dat we jaarlijks in kaart brengen hoe het niveau in de brugperiode is in vergelijking met de erkende referentieniveaus en het landelijk gemiddelde (benchmark). De resultaten worden ook per leerling in kaart gebracht om de voortgang te bewaken en de determinatie na het tweede leerjaar te ondersteunen.

Wat is nu de specifieke werkwijze in de brugklas? Hoe zit het dan als leerlingen al vooruit werken; wat wordt er dan aan extra lesstof aangeboden?

 • In de brugklas leren de leerlingen om gemotiveerd te kiezen voor leer- en werkdoelen die bij hen passen. Dat wil zeggen dat er in overleg met de coach gekozen kan worden voor eigen niveau, tempo en doelen. Dit vindt voor een groot deel plaats in een online omgeving (learning portal) die onder andere wordt ingezet om voldoende structuur te bieden. De portal beschikt over alle leer- en werkdoelen op mavo-havo-vwo-niveau en via iedere computer met internet kan de leerling inloggen om toegang te krijgen tot de lesstof op alle niveaus. In de portal worden de leeractiviteiten georganiseerd en kan men ook eenvoudig de voortgang monitoren. Docenten geven groepsinstructies op de verschillende niveaus van de leerling en hierna gaan de leerlingen in ‘workshoptijd’ (keuzewerktijd) zelf aan de slag met de werkdoelen die behoren bij de instructie.
  In de brugklas heeft een (snelle) leerling de mogelijkheid binnen een bepaald aantal vakken sneller door de leerstof te gaan.
 • Binnen de brugklassen is al vroeg duidelijk naar welk diploma wordt toegewerkt. Om tegemoet te komen aan verschillen tussen leerlingen is er keuzewerktijd ingevoerd. Dit biedt leerlingen de mogelijkheid om binnen het bestaande rooster een aantal (begeleidings)lessen zelf te kiezen. Dit kiezen gebeurt via een app en dit geeft leerlingen de kans om bijvoorbeeld extra begeleiding Engels of wiskunde te volgen. De begeleiding kan bestaan uit de nodige extra ondersteuning en oefening of uit extra verdieping of versnelling.
  Bij een aantal vakken wordt gewerkt met adaptieve, digitale methodes. Dat wil zeggen dat de uitleg en de opdrachten automatisch zijn aangepast aan het (prestatie)niveau van de leerling. Bij andere vakken wordt er gewerkt met boeken en een studieplanner per vak. Ook daar zijn niveau- en tempodifferentiatie mogelijk. Dit vraagt om een actieve afstemming tussen docent en leerling; waar nodig wordt daarbij ook de coach betrokken (in verband met de indeling van de keuzewerktijd). Docenten geven veelal klassikale uitleg en instructie, waarna de leerlingen aan de slag gaan met het verwerken van de opdrachten. De keuzewerktijd biedt de mogelijkheid voor meer of minder begeleiding per vak. Het totale aanbod aan onderwijstijd blijft voor alle leerlingen even groot.
 • Daarnaast is er ook nog een verdiepend ‘horizonprogramma’ voor leerlingen die hoog- of meer begaafd zijn. Hier worden onder begeleiding van een docent verdiepende opdrachten aangeboden die gekoppeld worden aan speciale ‘denklessen’ om het creatief en analytisch denkvermogen te bevorderen. De Class of Excellence geeft in de bovenbouw een nog breder perspectief.

Hoe bepaal je in welke brugklas je kind het beste past?

Het onderwijs dat op de basisschool is verzorgd, kan een rol spelen in de keuze. Neem de argumenten van uw kind en van de leerkracht van groep 8 mee in uw afweging. En wat vindt u als ouder belangrijk en wat denkt u dat het beste bij uw kind past?  Neem eventueel contact met ons op of het mogelijk is om een dagje mee te lopen. Hieronder zetten we de belangrijkste verschillen en overeenkomsten op een rij om de keuze gemakkelijker te maken:

 • In de brugklas worden leerlingen zoveel mogelijk bij kinderen van hetzelfde niveau geplaatst. Het advies van de basisschool is hierbij leidend. Voor leerlingen met een volwaardig vwo-advies garanderen we een homogene vwo-brugklas. Gedurende de tweejarige brugperiode wordt gekeken welk diplomatraject (mavo, havo, atheneum of gymnasium) het beste bij de leerling past. Na het tweede leerjaar start iedere leerling met het diplomatraject van de opleiding die hem of haar past. Daarbij blijft de mogelijkheid per vak versneld of op een hoger niveau examen te doen.
 • In de diverse brugklassen wordt op verschillende manieren gewerkt aan onze kernwaarden: leren keuzes maken, doelen stellen en eigenaarschap tonen. Met deze vormen van gepersonaliseerd onderwijs vinden we het belangrijk om recht te doen aan verschillen tussen leerlingen en om hun intrinsieke motivatie en ambitie te bevorderen. Om deze ambitie levend te houden en om straks goed voorbereid te zijn op de toekomst is betekenisvol, competentiegericht onderwijs van belang (21th century skills). Dat kan in een open, actieve relatie tot de omgeving (zoals Brainport). Daarom vinden we het belangrijk dat leerlingen aan opdrachten werken waarbij zij op een creatieve en eigen (gepersonaliseerde) manier leren onderzoeken, ontwerpen en ondernemen.
 • De planning van keuzes, werkvormen en leerdoelen wordt intensief begeleid door de coach. Door deze vaardigheden word je stapsgewijs steeds zelfstandiger. De differentiatie vindt vooral plaats in de keuzewerktijd, in de vakstudieplanners en de begeleiding door de coach. De focus ligt in de loop van de tijd al meer op de opleiding waarin examen wordt gedaan. Daarbij horen verschillende accenten:
  • Het algemeen vormend onderwijs (praktisch, ondernemend en creatief);
  • Mavo is gericht op praktische uitvoering en toepassing van het geleerde voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo);
  • Havo focust op een meer ondernemende en creatieve omgang met de leerstof als voorbereiding op het hoger beroepsonderwijs (hbo).
  • Vwo (atheneum en gymnasium) bereidt voor op de wetenschap (Wetenschappelijk onderwijs en research). Daarom onderhouden de vaksecties veel contacten met universiteiten en hightechbedrijven in de Brainport/research. In het onderwijs ligt de nadruk op een kritische, onderzoekende houding. Theorie krijgt diepgang. Leerlingen geven zelf een persoonlijke of maatschappelijke betekenis aan wat wordt geleerd.

Op de OPEN DAG van zondag 26 januari 2020 (13:00 uur -16:30 uur) laten wij zien hoe de verschillende brugklassen en vakken eruit zien. Dat kan helpen om een goede keuze te maken. Wij heten u dan van harte welkom.

Heeft u nog meer vragen?

Stel uw vraag bij voorkeur per e-mail aan info@strabrecht.nl onder vermelding van ‘vraag over aanmelding’. U krijgt dan op korte termijn een schriftelijke antwoord. In uw e-mail kunt u ook een verzoek doen om een gesprek met iemand van de schoolleiding. Wij nemen dan z.s.m. contact met u op.