← Terug naar blog overzicht

Da's mijn blog: Verzuim rondom de vakanties.

Scholen zijn verplicht om verzuim rond de vakanties te melden bij de leerplichtambtenaar. Aan het begin van het nieuwe schooljaar, maandag 28 en dinsdag 29 augustus, heeft verzuim van onze leerlingen de extra aandacht van leerplichtambtenaren in de regio Helmond-Peelland en Geldrop-Mierlo.

Aan de scholen voor VO is verzocht om deze dagen verscherpt te controleren op de aanwezigheid van de leerlingen. Bij vermoeden van ongeoorloofd verzuim zal contact worden opgenomen met de leerplichtambtenaar om hiervan melding te doen. De leerplichtambtenaar kan dan een huisbezoek afleggen. De leerplichtambtenaar kan ook zelf het initiatief nemen om onze school te bezoeken en te controleren op aanwezigheid van onze leerlingen. Indien er sprake is van (vermoedelijk) ongeoorloofd schoolverzuim worden ouder(s)/verzorger(s) opgeroepen voor verhoor.

Alleen in geval van een gewichtige reden is het de school toegestaan om verlof toe te kennen. Voor de wet- en regelgeving op dit punt verwijzen we naar https://www.helmond.nl/Media%20Helmond.nl/Documenten%20Helmond/Bewoners/Jeugd%20en%20scholing/Onderwijs/Vakantieverlof-geoorloofd-of-ongeoorloofd.pdf

Vrijdag 1 september wordt het Offerfeest gevierd. Omdat dit feest in de eerste schoolweek valt, heeft de leerplichtambtenaar de scholen verzocht om de verlofregeling bij het vieren van een religieuze verplichting onder de aandacht te brengen.

Verlof wegens religieuze verplichting of levensovertuiging geldt alleen voor de duur van de religieuze verplichting.

  • Landelijk is als richtlijn afgesproken dat de school  per verplichting 1 dag vrij geeft.
  • Er is geen sprake van wel of niet verlenen van verlof door de school. Een mededeling van de ouders, minimaal 2 dagen van tevoren, dat een religieus feest gevierd gaat worden volstaat.

Dit betekent dat verlof vanwege het vieren van het Offerfeest beperkt dient te blijven tot één dag. Indien de leerling meer dan een dag afwezig is, kan de leerplichtplusambtenaar overgaan tot het opmaken van een proces-verbaal tegen ouders wegens overtreding van de leerplichtwet.