MR (medezeggenschapsraad)

Wat is de MR (medezeggenschapsraad)?

De MR is een raad voor medezeggenschap (inspraak). Deze raad spreekt voor zowel ouders, leerlingen als personeel. Het is de taak van de MR, ervoor te zorgen dat alle belangen binnen de schoolorganisatie gehoord worden. Wanneer de schoolleiding belangrijke beslissingen moet nemen is de MR een sparringpartner, maar heeft zij in verschillende gevallen ook instemming van de MR nodig om haar plan door te zetten.

wet medenzeggenschapIn de Wet Medezeggenschap (WMS) heeft de overheid vastgelegd hoe een school de medezeggenschap moet regelen. In vergaderingen van de raad en in overlegsituaties met het bevoegd gezag wordt aandacht besteed aan het goed functioneren van de school voor alle betrokkenen.

Het Strabrecht College heeft een Medezeggenschapsraad (MR), waarin drie leerlingen, drie ouders en zes personeelsleden zitting hebben. De MR houdt zich bezig met:

 • advies uitbrengen over een aantal in het ‘reglement medezeggenschapsraad’ vastgelegde onderwerpen;
 • instemming verlenen aan een aantal in het reglement medezeggenschapsraad’ vastgelegde onderwerpen;
 • standpunten kenbaar maken uit naam van het team en/of ouders en/of leerlingen.

Meer over de MR kunt u lezen in volgende bijlage: MR - beleidsvorming en medezeggenschap

Missie MR

De medezeggenschapsraad staat voor de toetsing van de totstandkoming, implementatie, evaluatie en borging van breed door leerlingen, ouders en personeel gedragen beleid. In dit proces hecht de raad waarde aan constructieve samenwerking en betrokkenheid.

Visie MR

Op dit moment zijn er verschillende externe factoren die grote invloed hebben op de ontwikkeling van het onderwijs op het Strabrecht College. Daarnaast zijn er ook een aantal interne factoren en ontwikkelingen die van invloed zijn.

De externe factoren zijn:

leerlingenkrimp, imago van de school, concurrentie van naburige scholen, Passend Onderwijs, onderwijsontwikkelingen vanuit Den Haag, nieuwbouw/huisvesting

De interne factoren zijn:

nieuwe onderwijsvisie en professionalisering van docenten, herziening taakbeleid, profilering van de school, reorganisatie en de uitkomsten van het medewerkers-onderzoek.

Gelet op de huidige invloeden verwachten wij dat de MR in 2017 vooral betrokken zal worden bij en aandacht heeft voor de ontwikkeling en implementatie van een nieuwe onderwijsvisie, de reorganisatie en het daaraan verbonden sociaal plan, de financiële positie van de school, de herziening van het taakbeleid, plan van aanpak op basis van het medewerkers-onderzoek, de professionaliteit en scholing van het (onderwijzend) personeel, de overige reacties op de leerlingenkrimp, de voorbereidingen voor de nieuwbouw en op het eigen karakter van SC. Dit alles in het kader van goed voortgezet onderwijs in Geldrop-Mierlo.

 

Doelen MR

Als MR zijn we tevreden als de MR, vanuit haar verantwoordelijkheid heeft kunnen bijdragen aan

- Een zorgvuldige invulling van jaarlijks terugkerende zaken als examenreglementen, (meerjaren)begroting, ondersteuningsplan, Passend Onderwijs en dergelijke;

- het monitoren en evalueren van het Brainportprogramma;

- het monitoren en evalueren van de ontwikkeling en implementatie van de nieuwe onderwijsvisie (profilering van SC);

- de verdere professionalisering van het (onderwijzend) personeel (register voor docenten, scholing met het oog op competenties voor het nieuwe onderwijs);

- een adequate reactie op de leerlingenkrimp, in het bijzonder de reorganisatie;

- mogelijke herziening van het taakbeleid (met het oog op verbetering van de financiële positie);

- een verantwoorde voorbereiding op de toekomstige huisvesting;

- opstellen van een plan van aanpak op basis van de resultaten van het medewerkers-onderzoek en het monitoren van de uitwerking daarvan met het oog op verbetering van het werkklimaat.

Strategie MR

Doel 1a: De jaarlijks terugkerende zaken

 • bij alle betrokkenen de plannen toetsen;
 • gebruik maken van instemmingsrecht of adviesrecht;
 • monitoren hoe personeel bij implementatie betrokken wordt (hoe de plannen na bijvoorbeeld vier maanden ‘geland’ zijn bij medewerkers).

Doel 1b: Passend Onderwijs

 • gebruik maken van het adviseringsrecht bij het ondersteunings-profiel van het SC en de uitvoering daarvan monitoren;
 • de ontwikkelingen rond Passend Onderwijs binnen het SWV nauwlettend volgen door ons te laten informeren door onze afgevaardigden en onze beoordeling daarvan en besluitvorming daarover terug te koppelen naar het SWV;
 • aandacht voor en bespreken van de kwaliteit van verschillende vormen van Passend Onderwijs binnen en buiten het SC. Die vormen van Passend Onderwijs op het SC bespreken en daarover meepraten en de eventuele invoering ervan monitoren;
 • aandacht voor en bespreken van de professionalisering op dit punt.

Doel 2: Voortgang Brainportprogramma

 • monitoren verdere ontwikkelingen en implementatie van

Brainport-programma.

Doel 3: Nieuwe onderwijsvisie (ontwikkeling en implementatie)

 • bij alle betrokkenen de visie toetsen;
 • gebruik maken van instemmingsrecht of adviesrecht;
 • monitoren hoe ontwikkeling en implementatie verloopt.

Doel 4: Verdere professionalisering

 • Vanuit de PMR docenten informeren over en stimuleren om deel te nemen aan het register voor docenten;
 • Aandacht vragen voor de verdere ontwikkeling van de professionaliteit van het (onderwijzend) personeel in het kader van het nieuwe onderwijsconcept (sleutelwoorden: keuzeruimte, eigenaarschap, motivatie, samenwerken, coaching).

Doel 5: Adequate reactie op leerlingenkrimp

 • Meedenken over de invulling van het reorganisatieplan (en sociaal plan);
 • Deelnemen aan het DGO-overleg met het oog op sociaal plan

Doel 6: Herziening taakbeleid

 • Meedenken over een aanpassing van de opslagfactor en andere onderdelen van het taakbeleid en de consequenties daarvan
 • Voorbereiding peiling personeel
 • Evalueren van de uitkomst van de peiling
 • Monitoren van de implementatie van een mogelijke verandering

Doel 7: Toekomstige huisvesting

 • Meedenken over mogelijkheden;
 • Aandacht vragen voor relatie onderwijsvisie en huisvesting;
 • Gebruik maken van adviesrecht (waar nodig en/of gewenst).

Doel 7: Uitkomsten medewerkers-onderzoek/verbetering werkklimaat

 • Meedenken over plan van aanpak;
 • Monitoren op uitwerking plan van aanpak;

Gebruik maken van initiatiefrecht (waar nodig en/of gewenst);

Agenda's en verslagen MR

Agenda's en verslagen van de MR-vergaderingen kunnen opgevraagd worden bij de secretaris

Nieuwsbrief MR

Nieuwsbrief MR maart 2017

Nieuwsbrief MR juli 2016

Nieuwsbrief MR december 2015

 

In de MR hebben zitting:

Namens personeel 

Margriet Vrijhoef (voorzitter / OP)
m.vrijhoef@strabrecht.nl

Brit van Est (secretaris / OP)
b.vanest@strabrecht.nl

Anita Snellen (OOP)
a.snellen@strabrecht.nl
albersen
Peter Albersen(OP)
p.albersen@strabrecht.nl

Kitty Raats (OP)
k.raats@strabrecht.nl
Dorsthorst.D.-te
Dorien te Dorsthorst(OP)
d.tedorsthorst@strabrecht.nl
  
Namens oudersNamens leerlingen
heyster
Jean Pierre Heijster
heyster@kpnplanet.nl
Glen van Lieshout
Glen van Lieshout (H2)
glennbraga@hotmmail.com

Jolanda Sloots
jolanda.sloots@onsbrabantnet.nl
r.tedorsthorst
Renée te Dorsthorst (V4)
reneetedorsthorst@gmail.com
bemmel
Miriam van Bemmel
mimakids@hotmail.com
 
Amber Walravens (H4)
amberwalravans1@hotmail.com

De zittingsperiode van een MR-lid is voor ouders en leerlingen drie jaar en voor personeelsleden vier jaar. Zij kunnen zich aan het eind van hun periode herkiesbaar stellen.