MR (medezeggenschapsraad)

Wat is de MR (medezeggenschapsraad)?

De MR is een raad voor medezeggenschap (inspraak). Deze raad spreekt voor zowel ouders, leerlingen als personeel. Het is de taak van de MR, ervoor te zorgen dat alle belangen binnen de schoolorganisatie gehoord worden. Wanneer de schoolleiding belangrijke beslissingen moet nemen is de MR een sparringpartner, maar heeft zij in verschillende gevallen ook instemming van de MR nodig om haar plan door te zetten.

wet medenzeggenschapIn de Wet Medezeggenschap (WMS) heeft de overheid vastgelegd hoe een school de medezeggenschap moet regelen. In vergaderingen van de raad en in overlegsituaties met het bevoegd gezag wordt aandacht besteed aan het goed functioneren van de school voor alle betrokkenen.

Het Strabrecht College heeft een Medezeggenschapsraad (MR), waarin drie leerlingen, drie ouders en zes personeelsleden zitting hebben. De MR houdt zich bezig met:

 • advies uitbrengen over een aantal in het ‘reglement medezeggenschapsraad’ vastgelegde onderwerpen;
 • instemming verlenen aan een aantal in het reglement medezeggenschapsraad’ vastgelegde onderwerpen;
 • standpunten kenbaar maken uit naam van het team en/of ouders en/of leerlingen.

Meer over de MR kunt u lezen in volgende bijlage: MR - beleidsvorming en medezeggenschap

Missie MR

De medezeggenschapsraad staat voor de toetsing van de totstandkoming, implementatie, evaluatie en borging van breed door leerlingen, ouders en personeel gedragen beleid. In dit proces hecht de raad waarde aan constructieve samenwerking en betrokkenheid.

Visie MR

Op dit moment zijn er verschillende externe factoren die grote invloed hebben op de ontwikkeling van het onderwijs op het Strabrecht College. Daarnaast zijn er ook een aantal interne factoren en ontwikkelingen die van invloed zijn.
De externe factoren zijn: demografische krimp, imago van de school, concurrentie van naburige scholen, Passend Onderwijs, onderwijsontwikkelingen vanuit Den Haag, nieuwbouw/huisvesting.
De interne factoren zijn: implementatie en tussentijdse evaluatie van de nieuwe onderwijsvisie en professionalisering van personeel, herziening taakbeleid en invoering taakmatching, profilering van de school, reorganisatie en de evaluatie en follow-up van het medewerkersonderzoek.

Gelet op de huidige invloeden verwachten wij dat de MR in 2018 vooral betrokken zal worden bij en aandacht heeft voor de ontwikkeling en implementatie van de nieuwe onderwijsvisie, de reorganisatie en het daaraan verbonden flankerend beleid, de financiële positie van de school, de herziening van het taakbeleid, plan van aanpak op basis van het medewerkersonderzoek, de professionaliteit en scholing van het (onderwijzend) personeel, de overige reacties op de demografische krimp, de voorbereidingen voor de nieuwbouw en op het eigen karakter van SC. Dit alles in het kader van goed voortgezet onderwijs in Geldrop-Mierlo.

 

Doelen MR

Als MR zijn we tevreden als de MR, vanuit zijn verantwoordelijkheid
heeft kunnen bijdragen aan:

 1. een zorgvuldige invulling van jaarlijks terugkerende zaken als examenreglementen, (meerjaren)begroting, formatieplan, schoolgids, ondersteuningsplan, Passend Onderwijs en dergelijke;
  zich heeft laten informeren over:
 2. het Brainportprogramma;
 3. de verdere professionalisering van het (onderwijzend) personeel (register voor docenten, Professioneel Statuut, scholing met het oog op competenties voor het nieuwe onderwijs);
 4. de modernisering van het taakbeleid;
  zich heeft uitgesproken over:
 5. de ontwikkeling en implementatie van de nieuwe onderwijsvisie (profilering van SC);
 6. het reorganisatieplan;
 7. een voorbereiding op de toekomstige huisvesting;
  en:
 8. een plan van aanpak op basis van de resultaten van het medewerkersonderzoek en het monitoren van de uitwerking daarvan met het oog op verbetering van het werkklimaat geagendeerd heeft.

 

Strategie MR

 • Gebruik maken van adviesrecht (waar nodig en/of gewenst).
 • Gebruik maken van initiatiefrecht (waar nodig en/of gewenst).
    1. De jaarlijks terugkerende zaken
 • Bij alle betrokkenen de plannen toetsen;
 • informeren hoe personeel bij implementatie van vastgesteld beleid betrokken wordt (hoe de plannen na bijvoorbeeld vier maanden ‘geland’ zijn bij medewerkers);
 • gebruik maken van het adviesrecht bij het ondersteunings-profiel van het SC en informeren naar de uitvoering;
 • de ontwikkelingen rond Passend Onderwijs binnen het SWV nauwlettend volgn door ons te laten informeren door onze afgevaardigden en onze beoordeling daarvan en besluitvorming daarover terug te koppelen naar het SWV;
 • aandacht voor en bespreken van de kwaliteit van verschillende vormen van Passend Onderwijs binnen en buiten het SC. Die vormen van Passend Onderwijs op het SC bespreken en informeren naar de invoering;
 • aandacht voor en bespreken van de professionalisering op dit punt.
    2. Voortgang Brainportprogramma
 • Informeren naar de verdere ontwikkelingen en implementatie van het Brainport-programma.
    3. Verdere professionalisering
 • Aandacht vragen voor de verdere ontwikkeling van de professionaliteit (Professioneel Statuut) van het (onderwijzend) personeel o.a. in het kader van het nieuwe onderwijsconcept (sleutelwoorden: keuzeruimte, eigenaarschap, motivatie, samenwerken, coaching).
    4. Modernisering taakbeleid en taakmatching
 • Meedenken over de modernisering van het taakbeleid.
    5. Nieuwe onderwijsvisie (ontwikkeling en implementatie)
 • Bij alle betrokkenen de visie toetsen;
 • gebruik maken van instemmingsrecht of adviesrecht;
 • informeren hoe ontwikkeling en implementatie verloopt.
    6. Reorganisatieplan
 • De directie bevragen op de uitvoering van het reorganisatieplan, en de concrete invulling van het flankerend beleid.
    7. Toekomstige huisvesting
 • Directie bevragen over de voortgang van het proces;
 • aandacht vragen voor relatie onderwijsvisie en huisvesting.
    8. Uitkomsten medewerkersonderzoek / verbetering werkklimaat
 • Directie bevragen over de voortgang van proces.

 

Vergaderrooster MR (voor de rest van schooljaar 2020-2021

01-04 MR-NR5 zonder Directie

15-04 MR-DR-NR6

03-06 MR-DR-NR7

01-07 MR-DR-NR8 (optie indien nodig)

 

Notulen MR

2021 MR-DR NR 1 verslag

2021 MR-DR NR 2 verslag

2021 MR-DR NR 3 verslag

2021 MR-DR NR 4 verslag

2021 MR-DR NR 6 verslag

2021 MR-DR NR 7 verslag

In de MR hebben zitting:

 

Namens personeel  

Jan Penterman (OP)
j.penterman@strabrecht.nl
demelza
Demelza de Mooij (secretaris / OP)
d.demooij@strabrecht.nl

Dorothé Dikker (OOP)
d.dikker@strabrecht.nl
bram
Bram Jansen (OP)
b.jansen@strabrecht.nl

Kitty Raats (OP)
k.raats@strabrecht.nl

Marten de Jong
m.dejong@strabrecht.nl
   
Namens ouders Namens leerlingen
heyster
Jean Pierre Heijster
heyster@kpnplanet.nl
r.tedorsthorst 
Bas Beerkens (BK3b)
bas.beerkens@strabrecht.nl

Miranda Verdouw
Miranda.verdouw@gmail.com
r.tedorsthorst
Manolito Adang
manolito.adang@strabrecht.nl
bemmel
Miriam van Bemmel
mimakids@hotmail.com
 

De zittingsperiode van een MR-lid is voor ouders en leerlingen drie jaar en voor personeelsleden vier jaar. Zij kunnen zich aan het eind van hun periode herkiesbaar stellen.