Ondersteuningsprofiel

Passend Onderwijs

Het Strabrecht College maakt deel uit van het samenwerkingsverband Helmond–Peelland VO (hierna te noemen SWV). De scholen binnen het SWV bieden elke leerling in onze regio de best mogelijk passende onderwijsplaats. De scholen voor voortgezet onderwijs zijn hier samen verantwoordelijk voor. Het onderwijs moet thuisnabij zijn, zodat kinderen met leeftijdgenoten uit de eigen leefomgeving naar school kunnen. Ouder(s)/verzorger(s) en school zijn partner om het kind samen passende ondersteuning te bieden. 
Belangrijk is, dat er een accentverschuiving is ontstaan: niet de zorg voor leerlingen, maar de ondersteuning om onderwijs te volgen staat centraal.

Het samenwerkingsverband is voor de scholen ondersteunend bij:

 • de uitvoering van de zorgplicht om voor ieder kind binnen het SWV een passende onderwijsplek te zoeken.
 • het verminderen van de toestroom naar het speciaal onderwijs.

Verder is het SWV ook verantwoordelijk voor de zogenaamde dieptezorg: ondersteuning die de scholen zelf niet kunnen bieden, zoals;

 • Syntheseklas, Integratieklas, plusvoorziening, toegang licht, toegang zwaar.
 • zorgarrangementen: soms zijn scholen in staat om een leerling binnen de school te houden met passende begeleiding, waarvoor een aanvraag kan worden gedaan bij de ACT.

Basisondersteuning:

Alle aangesloten reguliere VO-scholen in het SWV bieden de volgende basisondersteuning:

 • dyslexiebeleid;
 • faalangstreductie, examenvreesreductie, sociale vaardigheidstraining;
 • omgaan met leer- en sociaal-emotionele problemen en gedragsproblemen;
 • differentiatie in klassenmanagement;
 • ondersteuning vanuit de gemeente;
 • decaan, vertrouwenspersoon en ondersteuningscoördinator;
 • ondersteuning bij technisch en begrijpend lezen, rekenen, spelling;
 • ondersteuning bij studiebegeleiding en planning en organiseren;
 • ondersteuning bij auditieve, visuele problemen en problemen met fijne motoriek;
 • ondersteuning bij medische problemen.

In het overzicht Samenvatting basisondersteuning kunt u zien welke aanvullende basisondersteuning u in het SWV mag verwachten op welke school. De ondersteuning in de VSO-scholen is zo specifiek dat deze niet is opgenomen in dit overzicht. Immers de scholen voor VSO bieden per definitie zware ondersteuning. De schoolprofielen van de VSO-scholen kunt u vinden op de website van het SWV: vo.swv-peelland.nl

De basisondersteuning op het Strabrecht College omvat de volgende elementen:

 • deskundigen: jeugdprofessionals vanuit de gemeente, decaan, vertrouwenspersoon, dyslexiecoördinator, dyscalculiecoördinator, orthopedagoog, ondersteuningscoördinator en intern begeleider.
 • didactische ondersteuning: begrijpend lezen, spelling, rekenen, studiebegeleiding, plannen en organiseren, vakinhoudelijke bijles, huiswerkbegeleiding, begeleiding bij hoogbegaafdheid.
 • sociaal-emotionele ondersteuning: faalangstreductie, examenvreesreductie, sociale vaardigheidstraining, counseling, hulp bij concentratieproblemen, motivatieproblemen en werkhouding.
 • fysieke ondersteuning: bij auditieve problemen, visuele problemen, motorische problemen en medische problemen.
 • gebouw: rolstoeltoegankelijk, lift, minder-validentoilet.
 • onze samenwerkende partners zijn: GGZ, GGD, Jeugdhulpverlening, gezondheidszorg, politie, leerplichtambtenaar en Novadic.

 

Extra ondersteuning: arrangementen:

Alles wat onder extra ondersteuning valt, noemt het SWV arrangementen. De Advies Commissie Toelatingen (ACT) beslist of een arrangement toegankelijk is voor specifieke leerlingen. Arrangementen bieden altijd maatwerk: altijd afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte van betreffende leerling of groep leerlingen.
Als het Strabrecht College met de basisondersteuning niet voldoende kan bieden, meldt de ondersteuningscoördinator de leerling aan bij de ACT. De ACT doet dossieronderzoek en praat met betrokkenen om te beoordelen of extra ondersteuning nodig is en zo ja welk arrangement.
Alle leerlingen die gebruikmaken van een arrangement beschikken over een ontwikkelingsperspectief dat door de school is opgesteld en met de ouders is besproken. In het overzicht van arrangementen kunt u zien welke extra ondersteuning er beschikbaar is binnen het SWV.

Zware ondersteuning: VSO

Het SWV beseft dat er leerlingen zijn voor wie het bezoek aan een reguliere school (nog) niet tot de mogelijkheden behoort. Het SWV zet zich in om onnodige bureaucratie en belasting voor ouders te voorkomen en zal deze leerlingen in principe een toelaatbaarheidsverklaring (hierna te noemen TLV) verstrekken.

Een plaats in het VSO is altijd voor bepaalde tijd en voor ten minste één schooljaar. De ACT toetst aan de hand van een set criteria of een leerling een TLV krijgt. Het gaat hier om drie soorten afwegingen: 
1. Veiligheid: is de veiligheid van de leerling of zijn omgeving in het geding? 
2. Lichamelijke beperkingen: hierbij komt altijd de vraag aan de orde of de reguliere school voldoende is toegerust adequaat om te gaan met de lichamelijke beperkingen van een leerling om volwaardig onderwijs te realiseren. 
3. Behoefte aan structuur: gebaseerd  op de mate waarin de leerling behoefte heeft aan structuur (ten behoeve van het realiseren van het ontwikkelingsperspectief). Een deskundige met relevante expertise speciaal onderwijs doet in de klas aanvullend onderzoek of observatie.

Aanmelding Passend Onderwijs op het Strabrecht College

Als uw kind al op de basisschool van de ACT een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs heeft gekregen, dan hoeft u als ouder(s)/verzorger(s) uw kind niet bij het regulier onderwijs aan te melden. In alle andere gevallen kunt u uw kind op de aanmeldingsdata in maart aanmelden op het Strabrecht College voor het schooltype conform het advies van de basisschool.

De toelatingscommissie bekijkt alle dossiers en beslist bij elk dossier over toelating. De meeste kinderen die aangemeld worden, hebben genoeg aan de basisondersteuning en begeleiding van de mentor en de vakdocenten. Zij worden door de toelatingscommissie geplaatst.

Wanneer er meer of specifieke ondersteuning nodig is, zorgt u dat u bij de aanmelding alle relevante gegevens meebrengt. Deze aanmeldingen komen in behandeling bij de orthopedagoog en de ondersteuningscoördinator, die alle relevante documenten opvraagt. Er vindt overleg met de basisschool plaats en eventueel volgt met u nog een aanvullend gesprek om de ondersteuningsbehoefte van de leerling duidelijk in beeld te brengen.

Vrijwel alle leerlingen worden geplaatst met uitzondering van de leerlingen:

 • waarbij twijfel is over de haalbaarheid van het vmbo-t.
 • waarbij twijfel is over de juiste onderwijsplaats op grond van de ondersteuningsbehoefte.

Alle aangemelde kinderen worden door het Strabrecht College geplaatst of naar de best passende onderwijsplek begeleid binnen onze regio.

Deze leerlingen worden in de toelatingscommissie besproken. Voor leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben dan de school kan bieden, kan een arrangement worden aangevraagd bij de ACT.

Extra ondersteuning Strabrecht College

In het kader van de extra ondersteuning kan een beroep gedaan worden op een ambulant begeleider, expertise op het gebied van hoogbegaafdheid, medische instanties, psychologenpraktijk, studiecoaching, paramedische instelling en de gemeente.

Nog meer informatie kunt u vinden op:
www.passendonderwijs.nl
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs
www.swv-peelland.nl