Zorgteam en ZAT

Intern zorgteam

Op het Strabrecht College is het zorgteam, geleid door de zorgcoördinator, verantwoordelijk voor de begeleiding van de leerlingen die om welke reden dan ook extra zorg nodig hebben op sociaal-emotioneel gebied of bij leer- en gedragsproblemen. Dit team bestaat uit de zorgcoördinator, intern begeleiders, de dyslexiecoördinator/-medewerker, klantadviseurs van de gemeente Geldrop. Indien een leerling meer zorg nodig heeft dan van een mentor of van het docententeam mag worden verwacht, meldt de mentor dit bij het intern zorgteam, meestal via de intern begeleider. De leden van het zorgteam bieden deze extra zorg zelf of helpen bij het vinden van de nodige extra begeleiding.

Zorgadviesteam (ZAT)

Wanneer de begeleiding van de leerling dreigt te stagneren of de mogelijkheden van het intern zorgteam te boven gaat, kan een intern begeleider advies inwinnen in het zorgadviesteam (ZAT). Het ZAT bestaat uit het interne zorgteam, de jeugdarts en/of jeugdverpleegkundige van de GGD, klantadviseurs van de gemeente Geldrop , de leerplichtambtenaar en een vertegenwoordiger van de politie. Indien de leerling naar de inschatting van het ZAT begeleiding nodig heeft die de school niet kan bieden, verwijzen we naar externe instanties. De zorgcoördinator kan de leerling ook voorleggen voor advies (met toestemming van de ouders) bij de Advies Commissie Toewijzingen (ACT).
In de "zorgkaart" is het aanbod van de school overzichtelijk weergegeven.