Het Strabrecht College werkt voortdurend aan kwaliteit

Binnen de school hanteren wij de cyclus (Plan, Do, Check, Act) op alle niveaus. Dat betekent dat we alle belangrijke processen en activiteiten geregeld evalueren en op basis daarvan verbeteringen doorvoeren. Zo houden we elk jaar of elke paar jaar tevredenheidsonderzoeken onder ouders en leerlingen. Ook onderwijsactiviteiten zoals projecten, excursies en modules worden periodiek geevalueerd. En leerlingen vullen elk jaar evaluaties in voor hun docenten. De resultaten worden door  de docenten gebruikt om het onderwijs verder te verbeteren.

In het landelijke project ‘Vensters voor Verantwoording’ hebben scholen in het voortgezet, onderwijs afspraken gemaakt om op identieke wijze hun schoolprestaties via hun website te presenteren. Dit gebeurt aan de hand van twintig onderwerpen, zogenaamde indicatoren. Doel van het project is om belanghebbenden en belangstellenden van een school, de mogelijkheid te bieden om schoolresultaten met elkaar te vergelijken.  Informatie over onze school en alle andere VO-scholen in Nederland is te vinden via de website www.scholenopdekaart.nl.

Ook de onderwijsinspectie beoordeelt op periodieke basis de kwaliteit van ons onderwijs. In 2014 hebben we het zgn. ‘basisarrangement’ toegekend gekregen. Dat houdt in dat we een voldoende beoordeling hebben gekregen van de inspectie.
Samen met de ouders in de centrale ouderraad en in de afdelingsouderraden, maar ook met de vertegenwoordigers van de leerlingen in de leerlingenraad, bespreken wij regelmatig allerlei aspecten van het schoolleven. We maken gebruik van hun signalen en reacties om het onderwijs verder te verbeteren.