Raad van toezicht

Binnen het Strabrecht College functioneert een Raad van Toezicht (RvT). Deze Raad heeft als belangrijkste taak om vanuit een onafhankelijke positie toezicht te houden op het reilen en zeilen van de school. Meer specifiek gaat het hier om toezicht op de manier waarop het bestuur van de school – binnen het Strabrecht is dat de rector – door de inhoud en de organisatie van het onderwijs bijdraagt aan het verwezenlijken van de doelstellingen van de school. De RvT heeft daarbij als richtsnoer het belang van zowel de organisatie als het publiek belang. Bij het laatste gaat het in het bijzonder om de belangen van ouders en leerlingen.

Om die rol waar te kunnen maken is de RvT een onafhankelijk orgaan. Een lid van de RvT mag geen enkel persoonlijk belang bij de school hebben. In de Statuten van het Strabrecht College staan de regels en randvoorwaarden m.b.t. de benoeming van de leden van de RvT beschreven. Ook zijn daarin het maximale aantal herbenoemingen en de maximale zittingsduur vastgelegd.

De RvT is nadrukkelijk geen dagelijks bestuur. De rector heeft als bestuurder in overleg met het managementteam de volledige bestuurlijke verantwoordelijkheid. De RvT bakent in het door de raad opgestelde Beleidskader het speelveld af  waar het bestuur binnen moet blijven. Daarop baseert de RvT ook zijn beoordeling van de bestuurder. Het Beleidskader geeft in het bijzonder de kaders aan waarbinnen het bestuur zelf zijn bestuurlijke activiteiten moet vormgeven op gebieden als: financieel beleid, personeel en organisatie, informatie aan en participatie van ouders, pedagogische en didactische aanpak, behandeling van leerlingen en levensbeschouwelijke aspecten.

Vanuit zijn statutaire rol is de RvT de werkgever van het bestuur. De RvT maakt aanstellings- en werkafspraken met de bestuurder en beoordeelt deze ook periodiek. Binnen het Strabrecht zijn de kaders waarbinnen die afspraken plaatsvinden vastgelegd in het eerdergenoemde Beleidskader dat regelmatig door de RvT aan de actualiteit wordt aangepast. Daarnaast functioneert de RvT als voortdurend klankbord voor de bestuurder bij diens dagelijkse werkzaamheden.

Om bij het toezicht verantwoord rekening te kunnen houden met alle belanghebbenden bij het functioneren van de school houdt de RvT regelmatig  gesprekken met groepen als ouders, leerlingen en personeel. Deze gesprekken hebben uitsluitend een informerend doel. Over de manier waarop de bestuurder binnen deze kaders beslissingen neemt en dagelijks bestuurt, rapporteert hij regelmatig in bijeenkomsten van de RvT. Dat doet hij aan de hand van verantwoordingsrapportages.

Samengevat houdt dit in dat de bestuurder bestuurt. De RvT beoordeelt het bestuur,staat als adviserend klankbord terzijde en is werkgever.

 

De raad van toezicht bestaat uit 6 leden. Eén lid wordt op voordracht van de MR benoemd.:

Dr. J.W.P.H. Soons (voorzitter)                                                             

Dhr. F.H.G.M.van den Berg

Mw. A.C. Brouwer-Holwerda

Mw. R. Hoekman                                                                                      

Mw. L.M. Sjouw

Mw. J. Driessen-Engels (benoemd op voordracht van de MR)    

 

U kunt de raad van toezicht bereiken via het postadres van onze school of door een e-mail te sturen naar info@strabrecht.nl.

Hoofd- en nevenfuncties Raad van Toezicht