Visie

Wij zijn een school waar leerlingen hun sterke kanten kunnen inzetten, vanuit de zekerheid dat zij van andere leerlingen mogen verschillen.

Op het Strabrecht College staat het leren centraal, in een periode dat jonge mensen zich enorm ontwikkelen en sterk veranderen. Deze veranderingen beïnvloeden de fysieke, sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling. Gedurende een groot deel van deze unieke fase speelt de school een belangrijke rol.

Zo vervullen wij onze rol op het gebied van ondersteuning en begeleiding van onze leerlingen:

  • Aandacht schenken aan het dagelijks leven van onze leerlingen. Maar ook aan alle andere factoren die korter of langer invloed uitoefenen op hun prestaties, het welbevinden en/of de ontwikkeling;
  • Het geven van individuele aandacht aan onze leerlingen, en gekend worden, zien we als een voorwaarde om optimaal te kunnen functioneren;
  • Zorg dragen voor een goed werkend begeleidingssysteem.

De coach speelt de belangrijkste rol bij de begeleiding van onze leerlingen.

Onze coaches volgen onze leerlingen in hun ontwikkeling en studievorderingen. Als er om welke reden dan ook meer of extra begeleiding nodig is, kan de coach de leerling doorverwijzen.

Daarnaast kenmerkt het Strabrecht College zich door een gunstig en veilig klimaat dat bevorderlijk werkt. Dit bereiken we door ons in te spannen voor:

  • Een goede inrichting van het gebouw en de directe omgeving;
  • Structureel aandacht te geven aan groepsvorming, onderlinge omgang en een goede sfeer bij het leren;
  • Regelmatig contact tussen ouders en school, ter versterking van een gemeenschappelijke benadering van opvoeding, ontwikkeling en opleiding.

Wij vinden het belangrijk dat ouders én school op één lijn staan als het gaat om opvoedkundige en sociale waarden en normen. Alleen dan ontwikkelen leerlingen zich succesvol en kunnen wij het onderwijs met succes aanbieden. 

Brainport, internationalisering, kunst & cultuur

Het Strabrecht College ligt midden in het Brainportgebied, een economisch sterke en innovatieve regio, waar veel van onze leerlingen later emplooi zullen vinden. Met ingang van 1 oktober 2014 is het Strabrecht College – samen met het Heerbeeck College in Best en het Jan van Brabant College in Helmond – Brainportschool geworden. Wij vinden het belangrijk de brug te slaan tussen ons onderwijs en de (Brainport)omgeving. Contextrijk en omgevingsgericht onderwijs bevordert de motivatie bij leerlingen en zorgt ervoor dat het rendement van de leeractiviteiten toenemen. Zonder buitenwereld is er geen betekenisvol onderwijs mogelijk. De school doet dit door de buitenwereld naar binnen te halen, of door naar buiten te gaan en de theorie met de werkelijkheid te verbinden. Leren in samenhang met de omgeving buiten de school leidt tot het betekenisvol maken van de kennis die leerlingen op school krijgen aangereikt. Dit kan door middel van excursies, projecten, gastlessen, presentaties, profielwerkstukken, ‘real life opdrachten’ en op vele andere manieren. Hierdoor willen we relevante contexten verbinden aan de ontwikkeling van interesses en vaardigheden van onze leerlingen. Het Strabrecht College profileert zich van oudsher ook door een sterke nadruk op internationalisering en op kunst & cultuur. 

We hechten binnen het onderwijs veel waarde aan het creëren van leeromgevingen waarin leerlingen actief en zelfstandig leren, veel samenwerken, en verantwoordelijkheid (kunnen) nemen voor hun leerproces. Daarbij is het van belang om – ook in het klassenverband – rekening te houden met verschillen tussen leerlingen.

Hoogbegaafdheid en excellentie

In het kader van de groeiende aandacht voor de bovengemiddeld begaafde en hoogbegaafde leerling is de school bezig een op deze leerlingen toegesneden ontwikkeltraject te ontwikkelen: het HORIZON-programma.

Het programma voor de onderbouw bestaat uit drie componenten: denklessen, projectwerk en tutorbegeleiding. Tijdens de zogenoemde denklessen gaat de docent met de groep leerlingen in op aandachtsgebieden die een belangrijke en vaak ook ingewikkelde rol spelen voor de groep bovengemiddeld begaafde en excellente leerlingen: leerstrategieën, het omgaan met frustraties en perfectionisme, faalangst en het (leren) samenwerken met anderen. Daarnaast gaat de docent in op de (werk-)plannen, het welbevinden op school en in de klas en de resultaten bij de ‘gewone’ vakken. Op deze manier wordt goed gemonitord of het HORIZON-programma niet te veel van de leerling vergt.

Tijdens de projecturen werken de leerlingen aan extra leerstof middels projecten of zelfgekozen taken binnen hun belangstellingsgebieden.

Ook voor de bovenbouwleerlingen werken we aan het leveren van meer maatwerk voor de leerlingen die meer aan kunnen dan het reguliere curriculum. Opdrachten  voor deze leerlingen plaatsen we vooral in het kader van omgevingsgericht werken.

Om die reden  is het Strabrecht College als VO-school Omega-partner van Stichting Socrates International Honour Society, zie www.socrateshonours.nl. Socrates helpt middelbare scholen bij de verwezenlijking van hun ambitie om ook excellente leerlingen te motiveren het beste uit zichzelf te halen.

Ons schoolprofiel is te vinden onder http://socrateshonours.nl/strabrecht-college/ .